Menu Zamknij

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości kwoty zaliczki na podatek dochodowy

Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.):

Paragraf

„W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1–13, zgodnie z przepisami art. 79 i 81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.”

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (bez ograniczenia do kwoty równej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) pomniejszona o kwoty składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) finansowanych przez ubezpieczonego, potrąconych przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wlicza się także wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, mimo że nie podlega ono składkom na ubezpieczenia społeczne.

Księgowa

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

kwota brutto wynagrodzenia chorobowego
– składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego (13,71 % podstawy)

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy składek na ubezpieczenia zdrowotne, z czego:

 • 7,75 % podstawy składek to część składki zdrowotnej podlegająca odliczeniu od podatku
 • 1,25 % podstawy składek to część nieodliczana od podatku.

Zgodnie z wcześniej przytoczonym art. 83 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeżeli składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy, to składkę tę należy obniżyć do wysokości tejże zaliczki i w obniżonej kwocie zaraportować i przekazać do ZUS.

Przykład:

Pracownik powyżej 26 r.ż. zatrudniony na 1/4 etatu za wynagrodzeniem 700,00 zł brutto; koszty uzyskania przychodu = 250,00 zł; miesięczna kwota wolna od podatku =43,76 zł

 1. Obliczenie składek na ubezpieczenie społeczne finansowanych przez ubezpieczonego:

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne = 700,00 zł

 • ubezpieczenie emerytalne = 700,00 zł x 9,76 % = 68,32 zł
 • ubezpieczenie rentowe = 700,00 zł x 1,50 % = 10,50 zł
 • ubezpieczenie chorobowe = 700,00 zł x 2,45 % = 17,15 zł

Łącznie składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez ubezpieczonego (13,71 %) = 95,97 zł

 1. Obliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne = 700,00 zł – 95,97 zł = 604,03 zł

 • ubezpieczenie zdrowotne (9 %) = 604,03 zł x 9,00 % = 54,36 zł
 • ubezpieczenie zdrowotne (7,75 %) = 604,03 zł x 7,75 % = 46,81 zł
 1. Obliczenie kwoty zaliczki na podatek dochodowy (przed odliczeniem składki zdrowotnej):

Podstawa opodatkowania = 700,00 zł – 95,97 zł – 250,00 zł = 354,03 zł ≈ 354 zł

Zaliczka na podatek dochodowy = 354 zł x 17 % – 43,76 zł = 60,18 zł – 43,76 zł = 16,42 zł

 1. Obliczenie kwoty składki zdrowotnej podlegającej przekazaniu do ZUS:

Obliczona kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne (9%) jest wyższa niż kwota zaliczki na podatek dochodowy: 54,36 zł > 16,42 zł

Zgodnie z art. 83 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy obniżyć do wysokości zaliczki na podatek.

Kalkulator


Składka na ubezpieczenie zdrowotne z uwzględnieniem obniżenia jej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy wyniesie 16,42 zł i w takiej kwocie należy ją zaraportować i przekazać do ZUS.

 1. Obliczenie kwoty zaliczki na podatek dochodowy podlegającej przekazaniu do urzędu skarbowego (z uwzględnieniem odliczenia 7,75 % podstawy składki zdrowotnej):

Zaliczka na podatek do pobrania i wpłaty do urzędu skarbowego = 16,42 zł – 46,81 zł = 0,00 zł

Kwota składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu od podatku (w części 7,75% podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne) przewyższa kwotę zaliczki na podatek dochodowy, stąd zaliczka na podatek dochodowy do pobrania od pracownika i wpłaty do urzędu skarbowego = 0,00 zł.

 1. Obliczenie wynagrodzenia netto pracownika:

  700,00 (wynagrodzenie brutto)
– 95,97 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego pracownika)
– 16,42 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki na podatek przed odliczeniem części składki zdrowotnej)
– 0,00 zł (zaliczka na podatek po odliczeniu części składki zdrowotnej w wys. 7,75 % podstawy)

= 587,61 zł netto, do wypłaty pracownikowi

W raporcie ZUS RCA wykazujemy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną jak w punkcie 2 powyżej (604,03 zł), a składkę na ubezpieczenie zdrowotne po jej obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej (16,42 zł).

Mgr Ewa Staniewska – Specjalista ds. Kadr i Płac